انجام روایی و پایایی پرسشنامه: روایی (Validity) میزانی است که یک مفهوم، نتیجه‌گیری یا سنجش به درستی بر مبانی اش منطبق است و احتمالاً صحت تناظر آن با جهان واقعی را نشان می‌دهد. پایایی یا قابلیت اعتماد (Reliability) در آمار و روان سنجی، قوام کلی یک سنجش است. یک اندازه‌گیری یا سنجش در صورت تولید نتایج مشابه در شرایط ثابت از پایایی بالایی برخوردار خواهد بود. اگر روند آزمایش با گروهی از برگزارکنندگان آزمون تکرار شود، اساساً همان نتایج به دست می‌آید. در بسیاری از کارهای پژوهشی نیاز هست که پرسشنامه مورد استفاده روا و پایا شود برای این امر محققین و دانشجویان در هر مرحله از کار خود می توانند از خدمات مشاوره آنلاین(Online) منخصیصن مجرب سایت مدورایت (Medowrite) بصورت گام به گام (Step by step) استفاده نمایند.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات