ترجمه تخصصی (Native) مقالات فارسي به انگليسي در حیطه پزشکی و پیراپزشکی: ترجمه انگلیسی زبان با نیتیو بودن آن تفاوت هایی دارد. در زبان نیتیو ممکن است بظاهر اصلاحات غلط بکار برده شود و حتما از نظر نگارشی صحیح نباشند یعنی غلط مصطلح بکار می رود تا زبان انگلیسی سلیس و قابل فهم تر باشد. همچنین حالت نیتیو قالب حرفه ای بخود می گیرد و از زائد بودن جملات و کلمات جلوگیری می شود بر فرض مثال در غالب موراد حرف ربط that حذف می شود. این مرکز پژوهشی در این راستا متعهد است تا بخش های اصلاحی را تا زمان اخذ پذیرش همراهی کند و ریوایزهای احتمالی مربوطه را تقبل نماید.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات