انجام آنالیزهای متاانالیز/مرور نظام مند (Systematic review/Meta-analysis) در صورت تمایل محققین، بخش آنالیز داده های متاآنالیز پس از دریافت فایل اکسل داده ها، صورت می گیرد من جمله آنالیز با مدل ثابت یا تصادفی (Fixed or random model)، زیر گروهی (Subgroup)، انجام متارگرسیون (Meta-regression)، انجام آنالیز حساسیت (Sensitivity analysis)، بررسی خطای انتشار (Publication bias)، سنجش ناهمگونی یا هتروژنیتی مطالعات و غیره برای متاآنالیزهای اختلاف میانگین (SMD: Standardized mean difference or WMD: Weighted mean difference)، متاآنالیزِ شدت اثر (e.g. Relative risk, odds ratio) ، متاآنالیزِ شیوع (Prevalence)، متاآنالیزِ تشخیص (Diagnostic) و سایر …

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات