پیشنهاد ارسال مقاله (Submit) به مجلات مرتبط: ثبت و ارسال مقاله را به يك مجله را سابمیت می گويند. سابمیت فقط باعث معرفي كردن مقاله خود در آن مجله مي باشد و هيچ امتياز علمي ندارد. البته ممكن است دربعضي ازدانشگا ه ها سابمیت براي دانشجويان امتياز مثبتي همچون صدور اجازه دفاع، محسوب گردد. متخصصین مجرب این مرکز بعد از مشاوره و تبادل نظر با محققق محترم پس از بررسی وضعیت مجله (چک کردن اعتبار مجله مورد نظر) از نظر وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی سابمیت و پیگیری مقالات به مجلات معتبر را انجام می دهند.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات