انجام آناليزهاي آماري ساده و پیشرفته در تمامی رشته های دانشگاهی برای پایان نامه یا مقاله: آناليزهاي آماري برای نتایج پایان نامه و کار پژوهشی محققین و دانشجویان با استفاده از نرم افزارهای متداول مانند SPSS، SAS، STATA و … بصورت ساده و پیشرفته توسط متخصصین مجرب مرکز انجام می شود. همچنین این خدمات دارای ضمانت نیز می باشد و در صورت درخواست بازنگری از سمت اساتید راهنما یا داورهای مجلات آنالیز دوباره خواهند شد.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات