جستجوی مقالات برای موضوع درخواستی (فقط با دریافت چند کلید واژه): این گزینه صرفا برای کسانی مهیا شده است که در مورد موضوع خاصی به دنبال یافتن مقالات مرتبط می باشند تا بتواند در نوشتن پروپوزال در بخش بازنگری متون یا برای نوشتن بحث در مقاله، استفاده لازم را ببرند. این بخش همچنین برای یافتن فرضیه یا هیپوتز احتمالی نیز مفید می باشد و شکاف موجود در علم حاضر یا بعبارتی سوال پژوهشی پاسخ داده نشده (Equipoise)، با خواندن جدیدترین مقالات، قابل دستیابی می باشد. برای تعیین عنوان پایان نامه نیز یک شرط اساسی خواندن مطالعات موجود می باشد لذا این گزینه برای شروع کار پژوهشی بسیار حیاتی می باشد.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات