تعیین حجم نمونه (Sample size calculation) برای انجام مطالعه: مشاورین سایت مدورایت (Medowrite) با استفاده از نرم افزارهای آماری (Statistical software) مانند PASS ، NCSS، G*Powerو … محاسبه حجم نمونه به صورت دقیق و علمی برای محققین و دانشجویان گرامی را برای کار پژوهشی و پایان نامه (Thesis) ارائه می دهند.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات