انجام رفرنس دهی در مقاله با نرم افزار اندنوت و Mendeley مدیریت مراجع و منابع (References) کار طاقت فرسایی می باشد انواع و اقسام سبک‌های رفرنس‌دهی (از APA تا Vancouver) وجود دارد و هر ژورنال از یک سبک خاص تبعیت می کند، محققین و دانشجویان گرامی می توانند برای انجام رفرنس دهی در مقاله با نرم افزار اندنوت و Mendeley از خدمات مشاوره آنلاین(Online) سایت مدورایت (Medowrite) کمک بگیرند.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات