تخصیص تصادفی (Randomization) برای مطالعات کارآزمایی بالینی محققین گرامی می تواند تعداد نمونه مورد نیاز برای مطالعات کارآزمایی بالینی تک مرکزی یا چندمرکزی خود را به این مرکز پژوهشی اعلام نمایند تا با مشخص کردن گروه های مورد مطالعه، یک تخصیص تصادفی برای گروه های مورد مطالعه را تحویل بگیرند. برای مطالعات دارویی تخصیص تصادفی و ترتیب (Sequence) مشخص ضروری می باشد. در روند پنهان سازی (Concealment) نیز این مرکز پژوهشی می تواند همراه محققین گرامی باشد تا بعنوان فردی خارج از مطالعه، پنهان سازی انجام گیرد.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات