چک پلاجریسم و پارافریز (Paraphrase) مقاله جهت کاهش سرقت ادبی (Plagiarism): غالب مجلات شباهت 25 درصدی مقاله سابمیت شده را می پذیرند ولی گاها پلاجریسم و تشابه یابی بالای 25 درصد می باشد که نیاز به رفع پلاجریسم (Paraphrase) می باشد.در این بخش با بازنویسی جملات و گرامر مربوطه با حفظ مفهوم اصلی متن، اقدامات لازم توسط این مرکز پژوهشی بعمل می آید. پس از پارافریز توسط این مرکز، فایل PDF پلاجریسم زیر 25 درصد تحویل محققین می گردد تا به مجله مورد نظر ارسال نمایند.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات