اصلاحات متودولوژیکی (Methodological edition) مقاله قبل از ارسال به مجلات: این مرکز پژوهشی با در اختیار داشتن متودولوژیست ها و اپیدمیولوژیست های مجرب، قبل از ارسال مقاله به مجله، با در دسترس داشتن مستندات لازم مثل پروپوزال و داده های خام در اکسل یا SPSS، ویرایش محتوایی مقاله را انجام میدهند بر فرض مثال نوشتن کلمه Allocation به معنی تخصیص با کلمه Randomization به معنی تصادفی سازی تفاوت مفهومی دارد. تفسیر نتایج نیز از بخش هایی می باشد که سبب انتقال ضعیف پیام مطالعه به داور می باشد که در حین ادیت متودولوژیک این موارد اصلاح می شود. در مطالعات کارآزمایی بالینی اصلاح فلوچارت کونسورت (CONSORT) و بیان دقیق معیار ورود، عدم ورود و خروج در این بخش خدمات رسانی می گردد. در حالت کلی در این بخش با در اختیار داشتن امکانات موجود از مقاله، سعی در پربار بودن مقاله و کم بودن خطای پژوهشی برای ارتقای شانس پذیرش صورت می گیرد.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات