تحلیل سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي با جئودا (Geographical Information Systems: GIS through GeoDa): در اصل سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) یک تحلیل پیشرفته برای کشف اطلاعات مکانی می باشد که برای اهداف تحلیلی و توصیفی در نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) بکار می رود. این مرکز پژوهشی می تواند محققین را در راستای اجرای این نوع تحلیل همراهی کند و در صورت تمایل تحلیل مورد نظر را اجرا نماید.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات