ویراستاری (Edition) مقاله ترجمه شده: مقالات ترجمه شده به زبان انگلیسی توسط موسسات ترجمه زبان بدلیل دریافت هزینه کم، گاها دارای کیفیت پایینی می باشند و نویسندگان پس از سابمیت مقاله با پیام های Poor English مواجه می شود و منجر بهReject مقاله می گردد. لذا قبل از ارسال به مجلات، زبان انگلیسی نیتیو اولین اصل در انتقال پیام به خواننده و داور مجله می باشد چراکه باید پیام محققین سلیس و روان قدرت انتقال داشته باشد. در نگاه اول ضعف زبان باعث می شود داوران از ادامه مطالعه سرباز زنند و دست به Reject مقاله بزنند. در این مرکز پژوهشی تیمی مجرب در بخش نیتیو زبان انگلیسی عهده دار کامنت های ارسالی از مجله دال بر اصلاح زبانی می باشند یعنی بدین صورت که پس از تحویل مقاله ویرایش نیتیو شده، این مرکز متعهد به پاسخ به ریوایزها یا کامنت های زبانی مجله مورد نظر می باشد و تا زمان پذیرش از این نظر همراه محققین خواهیم بود.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات