انجام تست های تشخیصی (Diagnostic tests) مثل راک (ROC)، رگرسیون اجستیک (Logistic regression) و… متخصصین آمار (Statistician) و اپیدمیولوژیست های (Epidemiologist) مرکز مشاوره مدورایت (Medowrite) به ارائه مشاوره و انجام انواع تست های تشخیصی (Diagnostic tests) برای کار پژوهشی و پایان نامه (Thesis) محققین و دانشجویان می پردازند. محققین و دانشجویان گرامی می توانند بصورت آنلاین از مشاوره متخصصین مرکز برای تست های تشخیصی (Diagnostic tests) استفاده بکنند.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات