کمک به ارتقاء از استادیاری به دانشیاری و سپس استادی و اخذ پذیرش در دانشگاه های معتبر با کمک چاپ مقاله در مجلات معتبر (تقویت رزومه / CV): انتخاب مجله مرتبط با موضوع مطالعه یک شرط اولیه برای افزایش احتمال اخذ پذیرش مقاله ارسالی می باشد. طبق نیازهای تعریف شده توسط محققین، مجله مورد نظر معرفی می گردد و در صورت درخواست محققین، در روند سابمیت مقاله به مجله و تنظیم مقاله بر اساس گایدلاین های مجله موردنظر، این مرکز آماده همکاری می باشد. با در نظر گرفتن محتوای مقاله، کمک گرفتن از افراد مجرب و آشنا به امر پژوهش و مجلات یک فاکتور موثر در اخذ پذیرش می باشد.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات