مشاوره اجرای متاانالیز/مرور نظام مند(Systematic review/Meta-analysis) در هرم مطالعات، متاانالیز/مرور نظام مند(Systematic review/Meta-analysis) در اوج قرار دارد و سبب تصمیم گیری درباره یک موضوع خاص و حتی علیّت (Causality) می شود چرا که این دسته از مطالعات Power بالایی دارند و تورش یا بایاس (Bias) در حداقل وضعیت ممکن قرار دارد. البته این موارد زمانی صدق می کند که متاانالیز/مرور نظام مند(Systematic review/Meta-analysis) به درستی اجرا شده باشد. تیم پژوهشی این مرکز در راستای اجرای صحیح متاانالیز/مرور نظام مند(Systematic review/Meta-analysis) می تواند از ابتدا تا پایان مطالعه و حتی تا زمان پذیرش مقاله شما را همراهی کند تا با انتقال تجربیات و مهارت های کسب شده بتوانید نتیجه بهتر و زودتری را شاهد باشید. تحلیل های متاانالیز/مرور نظام مند(Systematic review/Meta-analysis) جزو تحلیل های پیشرفته (Advanced) بحساب می آید و طبق پیامد های مورد نظر نیاز به اجرای متاآنالیزِ اختلاف میانگین، متاآنالیزِ شدت اثر (e.g. Relative risk, odds ratio) ، متاآنالیزِ شیوع، متاآنالیزِ تشخیص و… می باشد.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات