استخراح مقاله از پایان نامه دانشگاهی: با توجه به اینکه یک پایان نامه حاصل ماه ها تلاش، تحقیق و پژوهش یک دانشجو می باشد تا بتواند در نهایت با دفاع از آن، مدرک تحصیلی خود را اخذ نماید. اما بعد از دفاع از پایان نامه، برای اخذ نمره کامل آن نیاز به استخراج مقاله از پایان نامه می باشد. در واقع دو نمره از 20 نمره پایان نامه برای مقاله در نظر گرفته می شود و البته اجباری در این امر نیست اما با توجه به ارزش پایان نامه در مصاحبه یرای اخد بورسیه تحصیلی از دانشگاه های خارج از کشور، بسیار حائز اهمیت می باشد. بخصوص اگر مقاله استخراج شده از پایان نامه در مجلات و نشریات معتبر به چاپ برسد. این مرکز با داشتن مشاورین مجرب تمامی مراحل استخراح مقاله از پایان نامه دانشگاهی را به عهده می گیرد.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات