دهکده پژوهشی مدورایت از سال 1399 فعالیت خود را در راستای کمک و مشاوره به پژوهشگران آغاز کرده است و امور محوله پژوهشی (منطبق بر قوانین پژوهشی داخلی کشور) را نیز اجرا نموده است. این امور عبارتند از مشاوره برای تعیین عنوان پژوهشی، کمک به یافتن سوال پژوهشی واقعی، همراهی بعنوان همیار پژوهشی تا اتمام پروژه پژوهشی، کمک به ورود دیتاهای پژوهشی با آموزش صحیح یا استخدام همیار پژوهشی، کمک به متودولوژی پزوپوزال و پایان نامه، تعیین حجم نمونه، آنالیزهای ساده و پیشرفته (برای مطالعات مقطعی، بقا، کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده، مورد-شاهدی، کیس کراس اور، کیس ریپورت، متاانالیز/تحلیل افزوده، ثبت پروسپرو/PROSPERO، متاآنالیز شبکه ای/Network meta-analysis و سایر)، انتخاب مجله مرتبط، پاسخ به ریوایزهای ارسالی از مجلات با در دسترس داشتن داده های معتبر مطالعه و هر آنچه که با پژوهش در ارتباط باشد. لازم بذکر است این مرکز پژوهشی به هیچ عنوان داده سازی و نوشتن تمام فصول پروپوزال و پایان نامه را قبول نمی کند و خلاف قوانین کشور می باشد و در این زمینه فقط مشاروه و راهنمایی میسر می باشد.