برای پژوهشگران انجام آنالیزهای متاآنالیز
مرور نظام مند
Systematic review/Meta-analysis مشاهده و ثبت سفارش متاآنالیر / مرور نظام مند
برای دانشجویان ترجمه تخصصی مقالات
حیطه پزشکی و پیراپزشکی
Medical Translation مشاهده و ثبت سفارش ترجمه تخصصی فارسی و انگلیسی
برای اساتید مدورایت پژوهش برای اساتید مدورایت چک پلاجریسم
و پارافریز تخصصی
Paraphrase / Plagiarism مشاهده و ثبت سفارش بررسی سرقت ادبی

برخی از خدمات پژوهشی

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات

مطالب آموزشی پژوهشی

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ مدورایت دنبال کنید

اهمیت مقاله

اهمیت مقاله در عصر کنونی غیرقابل انکار می باشد و هرکسی در هر زمینه ای

اعتبار مجله

مقالات چاپ شده در مجلات می بایست از اعتبار کافی برخوردار باشند و در نمایه

تماس با مدورایت

دهکده پژوهشی مدورایت

دهکده پژوهشی مدورایت از سال 1399 فعالیت خود را در راستای کمک و مشاوره به پژوهشگران آغاز کرده است و امور محوله پژوهشی (منطبق بر قوانین پژوهشی داخلی کشور) را نیز اجرا نموده است. این امور عبارتند از مشاوره برای تعیین عنوان پژوهشی، کمک به یافتن سوال پژوهشی واقعی، همراهی بعنوان همیار پژوهشی تا اتمام پروژه پژوهشی، کمک به ورود دیتاهای پژوهشی با آموزش صحیح یا استخدام همیار پژوهشی، کمک به متودولوژی پزوپوزال و پایان نامه، تعیین حجم نمونه، آنالیزهای ساده و پیشرفته (برای مطالعات مقطعی، بقا، کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده، مورد-شاهدی، کیس کراس اور، کیس ریپورت، متاانالیز/تحلیل افزوده، ثبت پروسپرو/PROSPERO، متاآنالیز شبکه ای/Network meta-analysis و سایر)، انتخاب مجله مرتبط، پاسخ به ریوایزهای ارسالی از مجلات با در دسترس داشتن داده های معتبر مطالعه و هر آنچه که با پژوهش در ارتباط باشد. لازم بذکر است این مرکز پژوهشی به هیچ عنوان داده سازی و نوشتن تمام فصول پروپوزال و پایان نامه را قبول نمی کند و خلاف قوانین کشور می باشد و در این زمینه فقط مشاروه و راهنمایی میسر می باشد.