همراهی در کلیه مراحل پژوهش بعنوان متودولوژیست (Research assistant) محققین و دانشجویان در هر مرحله از کار پژوهشی و پایان نامه (Thesis/dissertation) می توانند از خدمات مشاوره آنلاین (Online) سایت مدورایت (Medowrite) بصورت گام به گام (Step by step) استفاده کنند. این خدمات دامنه وسیعی از انتخاب موضوع برای کار پژوهشی تا چاپ مقاله (Paper) را در بر می گیرد.

medowrite.info@gmail.com

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات